Kişisel Verilerin Kullanımı Kanunu


Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Özel Cihan Hastanesi  tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, yalnızca aşağıda açıklanan çerçevede ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

Hastalarımız tarafından paylaşılan her türlü kişisel veriyi hasta mahremiyetine özen gösterecek şekilde ve kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacak şekilde muhafaza etmekteyiz.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Özel Cihan Hastanesi tarafından verilen kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla; sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi ve benzeri kanallar aracılığıyla temin edilmektedir. Temin ettiğimiz verileriniz;

- Adınız, soyadınız,
- T.C. kimlik bilgileriniz, pasaport numaranız,
- Doğum yeri ve tarihiniz,
- Cinsiyetiniz,
- Adresiniz,
- Telefon numaranız,
- e-posta adresiniz,
- Grup tarafından size özgülenen hasta protokol numaranız,
- Ödeme ve faturalama bilgileri gibi finansal verileriniz,
- Özel sağlık sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
- Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilen hizmetler kapsamında biyometrik verileriniz,
- Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sağlık verileriniz,
- Bizimle iletişim geçtiğiniz takdirde ses kaydınız,
- Hastaneimizi ziyaretiniz sırasında kapalı devre kamera sistemi görüntü kaydınız,
- Otopark/vale hizmetinden faydalanmanız halinde araç plaka veriniz,
- www.cihanhastanesi.com.tr web sitemizde yer alan online hizmetlerden faydalandığınızda paylaştığınız sağlık verileriniz ve kimlik bilgileriniz,
- e-posta, çağrı merkezi veya diğer sair kanallar ile bize ulaştığınızda paylaştığınız diğer verileriniz.

- Özel Cihan Hastanesi’ne iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile Özel Cihan Hastanesi çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz.

Bizden almakta olduğunuz hizmetler kapsamında topladığımız kişisel veriler, aşağıdakilerin de arasında yer aldığı çeşitli amaçlar dahilinde işlenmektedir:

 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme;
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme,
 • Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma,
 • Faturalandırma yapılması
 • Kimliğinizin doğrulanması;
 • Hastanemizin iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
 • Çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme,
 • Suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenesi,
 • Anlaşmalı kurumlarla ilişkinizin doğrulanması;
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Araştırma yapılması,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • İlaç temini,
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma,
 • Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
 • Anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması,
 • Hasta memnuniyetinin ölçülmesi,

ve bunlarla sınırlı olmaksızın, memnuniyetin arttırılması, araştırma ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, Özel Cihan Hastanesi’ne ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi ve Kuruluşlar

KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verilerinizi yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar;

 • Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu,
 • Özel sigorta şirketleri;
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve benzeri kolluk kuvvetleri,
 • Nüfus Genel Müdürlüğü,
 • Türkiye Eczacılar Birliği,
 • Mahkemeler,
 • Tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvar, merkez ve benzeri üçüncü kişiler,
 • Doğrudan/dolaylı hissedarlarımız,
 • Bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz;         
 • Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
 • Dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek ve yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

 

 

 Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda yer verilen amaçlar ve sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Cihan Hastanesi’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek amacı ile toplanır.

 

 Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu test nerede yapılıyor ?